گنج تاریخ ما

1
ما را به کوی وحدت تا با تو آشنائیست
از خاک آستانت در دیده روشنائیست
2
هم بی تو مستمندیم هم با تو دردمندیم
این عقد مشکل آمد وقت گره گشائیست
3
با محنت فراقت در انتظار وصلیم
با دولت وصالت اندیشه جدائیست
4
از عشوه های چشمش ای دل به گوشه بنشین
کاین شوخ فتنه انگیز در عین دلربائیست
5
در روی خوب رویان چون بنگری ببینی
آثار حسن معنی کآیینه خدائیست
6
زنهار تا نبندی دل در عروس دنیا
هر چند دلفروزیست کش پیشه بی وفائیست
7
ابن حسام عمری بر رهگذر کویت
بنشست و کس نگفتش کاین مبتلا کجائیست

نظرات


محمد قضاوی در در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۰۸ نوشته:

بیت اخر رهگذار کویت به وزن شعر تناسب دارد نه رهگذر

محمد حسین قضاوی در در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۰ نوشته:

در بیت اخر بر رهگذر کویت با وزن شعر تناسب ندارد فلذا نزدیک ترین واژه برای اصلاح ان رهگذار است که متناسب با وزن شعر باشد