گنج تاریخ ما

1
مران به عنف خدا را ز آستانه مرا
مکش به تیغ جدایی به هر بهانه مرا
2
نخست طایر گلزار قدسیان بودیم
محبت تو جدا کرد از آشیانه مرا
3
مقیم صومعه بودم به عالم لاهوت
کشید عشق به کوی شرابخانه مرا
4
چه حکمت است که صیاد کارخانه غیب
ز زلف و خال تو بنهاد دام و دانه مرا
5
کرانه می‌کنی از من کجا روا باشد
بکشت محنت این درد بی کرانه مرا
6
مرا میانه غم بر کرانه می‌مانی
گناه چیست ندانم در این میانه مرا
7
ز لعل خود به صبوحی خمار من بشکن
که در سر است خمار می شبانه مرا
8
زمانی ای دل غمدیده با زمانه بساز
زمان زمان بنوازد مگر زمانه مرا
9
فسون ابن حسامم به توبه می‌خواند
به گوش در نرود هرگز این فسانه مرا

فایل صوتی شعر

نظرات