گنج تاریخ ما

1
رسم وفا ز یار طلب می کنیم و نیست
وز بی وفا کنار طلب می کنیم و نیست
2
از باغ روزگار گلی تازه بر مراد
بی زخم نوک خار طلب می کنیم و نیست
3
جامی که بعد ازو ندهد درد سر خمار
در دو روزگار طلب می کنیم و نیست
4
بویی ز عطر طرّه عنبر فشان یار
از باد نوبهار طلب می کنیم و نیست
5
سروی به اعتدال قد خوش خرام یار
بر طرف جویبار طلب می کنیم و نیست
6
صد دیده را ز خاک درش چشم روشنی است
ما نیز از آن غبار طلب می کنیم و نیست
7
بسیار بارهاست که ابن حسام را
در کوی یار بار طلب می کنیم و نیست

نظرات