گنج تاریخ ما

1
از کس دلم ندید طریق نگاهداشت
جز غم که جانب دل ما را نگاهداشت
2
دل شد شکسته حال و پریشان از آن جهت
کاندر سواد طرّه خوبان پناه داشت
3
زان روی با بنفشه مرا هست الفتی
کان شیفته چو زلف تو پشت دوتاه داشت
4
زلفت سیاه کار تر از خانه منست
کاو هم چو من صحیفه بیضا سیاه داشت
5
از مصطبه به دوش کشان دوش برده اند
آن را که میل صومعه و خانقاه داشت
6
عاشق بر آستان تو شب تا دم سحر
با دید پر آب لب عذر خواه داشت
7
هر کس بضاعتی به سر کوی دوست برد
ابن حسام ناله شبگیر آه داشت

نظرات