گنج تاریخ ما

1
گر صد برگ را روی تو وارث
شمیم مشک را موی تو وارث
2
زهر نرگس که او جادو فریب است
فریب چشم جادوی تو وارث
3
زهر سنبل که بر نسرین کند ناز
نسیم جعد گیسوی تو وارث
4
هر آن هندو که بر ابرو نشیند
سواد زلف هندوی تو وارث
5
ز سروی کان به باغ راستان است
قد چون سرو دلجوی تو وارث
6
کمان مشک را بر تخته سیم
جبین و خط ابروی تو وارث
7
ز خوش گویان همه ابن حسام است
زبان و طبع خوشکوی تو وارث

نظرات