گنج تاریخ ما

1
اگر چه خرد شناس و مبصّرم به حدیث
به خورده دهنت ره نمی برم به حدیث
2
خیال سرو قدت را خیال ها بستم
سخن دراز شد و من مقصّرم به حدیث
3
خیال حسن تو صورت نمی توانم بست
به وجه احسن اگر چه مصورم به حدیث
4
به صفّ ابروی شوخ تو پی نیارم برد
اگر چه در صف معنی کمان ورم به حدیث
5
بیان آن لب شیرین نمی توانم کرد
به نطق اگر چه نمودار شکّرم به حدیث
6
از آن مدینه که در وی زلال علم دهند
غلام مشرب ساقی کوثرم به حدیث
7
هزار قنطره ابن حسام در راه است
مگر به منزل مقصود ره برم به حدیث

نظرات