گنج تاریخ ما

1
لَمَع البَرقُ و النُجوم یَلوح
اَسقِنِی الرَاح ذاکَ راحَتُ روح
2
امشب از نرگس تو مخمورم
جرعه ای از لبت به وقت صبوح
3
پند ناصح چو در نمیگیرد
توبه کردم زتوبه های نصوح
4
ازدر میکده گشایش جوی
توچه دانی که در کجاست فتوح
5
انچه اندر سفینه ی دل ماست
نتوان یافت در سفینه ی نوح
6
چون شدی تیر عشق را تسلیم
در ره عاشقان شدی مذبوح
7
شعر ابن حسام مستان را
قوت قلب است، بلکه قوَّت روح

نظرات