گنج تاریخ ما

1
لبت یاقوت گوهر پوش دارد
به گاه بوسه طعم نوش دارد
2
سرزلف سیاهت بر بناگوش
زنزهت بوی مرزنگوش دارد
3
چوگوشت با رقیبان است کم زان
که یک ره جانت ما گوش دارد
4
دلم با روی خوب تست دایم
بگو بهرخدا نیکوش دارد
5
چو جان تن را در آغوش آمدی دوش
تنم جان بین که در آغوش دارد
6
زدوشت دوش برخورداربودم
دلم امشب هوای دوش دارد
7
دل ابن حسام از اتش شوق
ز گرمی سینه را پرجوش دارد

نظرات


بابک در در ‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۲ نوشته:

بیت سوم، مصرع دوم به نظر می‌آید اشتباه تایپی دارد:
«که یک ره "جانب" ما گوش دارد»

ابوآدم در در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۳ نوشته:

نزهت=شادی
مرزنگوش=گیاه خوشبو
دوش=شانه
دوش=دیشب