گنج تاریخ ما

1
مگر چو دردکشان جام بی ریا بخشند
زکاس لَم یَزلی جرعه ای به ما بخشند
2
قتیل عشق شو ای جان که مر ترا روزی
زنوش داروی نوشین لبان شفا بخشند
3
دوای درد، طبیبان عشق می دانند
ترا که درد نباشد کجا دوا بخشند
4
کسی که سعی نماید به کعبه ی مقصود
عجب نباشد اگر مر ورا صفا بخشند
5
ایا دلا که اگر آزری طمع دارد
که جرم او به جوانان پارسا بخشند
6
امیدوار چنانم که جرم ابن حسام
به گرد کوکبه ی شاه لافتی بخشند
7
خطای این سر شوریده ی پریشان حال
به جعد گیسوی مشکین مصطفی بخشند

نظرات