گنج تاریخ ما

1
نگار من همه آیین دلبری دارد
ولی زعاشق بیچاره دل بری دارد
2
لبش به بوسه گر اب حسات می بخشد
به غمزه شیوه ی جور و ستمگری دارد
3
چنانکه در رخ او آیت ید بیضاست
فریب نرگس او سحر سامری دارد
4
چو من رقیب گر آشفته و پریشان است
عجب مدار که او چشم بر پری دارد
5
خیال روی بتان می پرستد ابن حسام
مگر طریق و ره و رسم آزری دارد

نظرات


نفیس در در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۴۲ نوشته:

بیت دوم حیات صحیح است.