گنج تاریخ ما

1
گل به فصل بهار می خندد
سبزه بر مرغزار می خندد
2
غنچه ی دلگشای تنگ دهان
چون لب لعل یار می خندد
3
ابر بر لاله زار می گرید
لاله بر کوهسار می خندد
4
هرشکوفه که زینت چمن است
بر سر شاخسار می خندد
5
الفتی هست با بنفشه مرا
کوچو من سوگوار می خندد
6
لاله بر پای سرو چون منصور
مست در پای دار می خندد
7
وقت مردن چوشمع، ابن حسام
بادلی پر شرار می خندد

نظرات