گنج تاریخ ما

1
غمی دارم که وا گفتن نشاید
مرا زان غم به شب خفتن نشاید
2
غم دُردانه ای دارم که نامش
به الماس قلم سفتن نشاید
3
غباری کز سرکوی تو دارم
زلوح چهره ام رفتن نشاید
4
زگریه سوز دل ننشسته کآتش
به آب دیده بنهفتن نشاید
5
نصیحت می کند ابن حسامم
ولیک از دل پذیرفتن نشاید

نظرات