گنج تاریخ ما

1
باحسن تو مه در صف دعوی ننشیند
باصورت خوب تو به معنی ننشیند
2
دردور هلالی به جز از چشم تومستی
درگوشه ی محراب به تقوی ننشیند
3
جز لعل تو ترسا بچه کان آب حیاتست
کس درصدد معجز عیسی ننشیند
4
موسی صفت آنکس که به میقات نیاید
برطور دلش نور تجلی ننشیند
5
خاک ره آنم که برو گرد تعلق
از رهگذر عشوه ی دنیی ننشیند
6
سرسبز کسی باد که از رنگ زمرّد
پرهیزد و اندر دم افعی ننشیند
7
تا ابن حسام از سرکوی تو خبر یافت
شرط است که در روضه ی اعلی ننشیند

نظرات