گنج تاریخ ما

1
ان را که مهر روی تو در دل نیافتند
او را به هیچ واسطه مقبل نیافتند
2
حجاج ره به کعبه ی اهل صفا نبرد
تا در حریم کوی تو منزل نیافتند
3
عطرنسیم کوی توکان همدم صباست
درچین طرّه های شمایل نیافتند
4
آنکو نه خاک درگه جانان به جان خرید
او را به هیچ باب معامل نیافتند
5
گنجینه ی رموز محبت که عشق اوست
درسینه ای طلب که درو غل نیافتند
6
اهل روش که سالک اطوار عزتند
جز عکس روی دوست مقابل نیافتند
7
دست امید ابن حسام شکسته دل
درگردن مراد حمایل نیافتند

نظرات