گنج تاریخ ما

1
خرم تر از رخت به چمن گل نیافتند
خوشبوی تر زموی تو سنبل نیافتند
2
از ناله ام منال که بازار حسن گل
ده روزه بی ترنّم بلبل نیافتند
3
بنیان عمر و قصر حسات ار چه محکم است
بی اختلال باد تزلزل نیافتند
4
ازهر وسیله ای که به مقصود قایدست
بهتر زلطف دوست توسل نیافتند
5
رمزیست در رساله که ابن حسام خواند
کاندر رساله هیچ ترسُّل نیافتند

نظرات