گنج تاریخ ما

1
جان را همیشه بر سر کوی توراه باد
دل را مقیم در سر زلفت پناه باد
2
همچون بنفشه زلف تو پشتم دوتاه کرد
یا رب که پشت زلف تو دایم دوتاه باد
3
ای چشم دیده ای که چه کردی به جای دل
زین کرده، خان و مان تو دایم سیاه باد
4
چشم ار گناه کرد که در ابروی تو دید
پیوسته کاردیده ی من این گناه باد
5
انجا که کشتگان تودعوی خون کنند
چشم تو بر مقاله ی ایشان گواه باد
6
طالع قرین حال و سعادت رفیق تو
دولت مظیع و بخت نکو نیکخواه باد
7
ابن حسام محرم اسرار جان تویی
جانت حرم نشین حریم اله باد

نظرات