گنج تاریخ ما

1
هلال عید کزین طاق زرنگار برآید
به ابرویت نرسد گرهزار بار برآید
2
ز زلف بسته ی مشکین اگر گره بگشایی
از ان گشاد دلم را هزار کار برآید
3
چو سرو اگر بخرامی به ناز و رخ بنمایی
به باغ نارون ازخاک و گل زخار برآید
4
نقاب برشکن ای لاله زار باغ جوانی
به لاله زار گذر کن که لاله زار برآید
5
زخون دیده ی فرهاد کوهکن اثری بین
زلاله ها که بر اطراف کوهسار برآید
6
کمی به معرکه منصور گشت درصف عشاق
که مرد وار چو حلاج گرد دار برآید
7
بشوی ابن حسام از غبار سینه ی صافی
که عکس طلعت از آینه، بی غبار برآید

نظرات