گنج تاریخ ما

1
مرا هوای تو هرگز زسر به در نرود
خیال چشم سیاه تو از نظر نرود
2
سرم به پای مزن گر بر آستانه ی تست
که گر سرم برود عشق تو ز سرنرود
3
به باغ اگر دگران میل و جانبی دارند
مرا زکوی تو دل جانب دگر نرود
4
سزد که با خط مشکین و قدوخدّ ولبت
حدیث سنبل و سروگل و شکر نرود
5
مرا زدرد تو تا از جگر نشان باشد
نشان داغ تو از گوه ی جگر نرود
6
شرار سینه نماند اثر زهستی من
گرآب دیده ز دنباله بر اثر نرود
7
ز ناله ی سحری لب مبند ابن حسام
که کار بی مدد ناله ی سحر نرود

نظرات