گنج تاریخ ما

1
چشم تو تیر غمزه چو اندر کمان نهاد
جانا به قصد خون دل ناتوان نهاد
2
گفتم حدیث آن لب شیرین ادا کنم
مُهر سکوت، لعل تواَم بر دهان نهاد
3
یارای گفتنم زدهان تو نیست هیچ
طبع لطیف اگر چه مرا خرده دان نهاد
4
چشمت به فتنه خانه ی مردم خراب کرد
نتوان دگر بهانه بر آخر زمان نهاد
5
دل در میان دوست به مویی خیال بست
باریک نکته ایست که دل در میان نهاد
6
دندان به آرزوی لبش تیزکرد کام
گفتا که بر رطب نتوان استخوان نهاد
7
دیگر مخوان به صومعه ابن حسام را
کو سربر آستانه ی پیر مغان نهاد

نظرات