گنج تاریخ ما

1
رخت نمونه ی صورت نگار چین باشد
عجب که درهمه چین صورتی چنین باشد
2
به آستانه ی جنت فرو نیارد سر
سری که بر سر کوی تو برزمین باشد
3
هوای باغ و تمنای راغ در سر نیست
مراکه داغ هوای تو بر جبین باشد
4
دهان ز چشم من تنگدل چو پوشانی
مگیر خرده برآن کس که خرده بین باشد
5
دلم زعشوه ی چشم تو چون تواند رست
که فتنه ایش زهر گوشه درکمین باشد
6
بریخت مردم چشمت به غمزه خون دلم
برو حلال ولی مردمی نه این باشد
7
اگر نوازی و گر می کشی ترا زیباست
که نازنین چه کند کان نه نازنین باشد
8
ز دود سینه ی من گر حذرکنی شاید
که آه سوختگان دود آتشین باشد
9
شکیب ابن حسام از لب تو ممکن نیست
مگس چگونه شکیبد چو انگبین باشد

نظرات