گنج تاریخ ما

1
چون عارض تو سنبل مشکین برآورد
خطّت بنفشه بر گل نسرین برآورد
2
چشم سیه دل تو که در عین کافریست
در یک نظر به غمزه صد ازدین برآورد
3
آیینه ی رخ تو به یک جلوه هر نفس
آه از نهاد این دل مسکین برآورد
4
زلف بنفشه بوی تو بر طرف لاله زار
خوشتر ز روضه ای که ریاحین بر آورد
5
از شبنم دمادم این چشم چشمه خیز
خاک ره تو لاله ی خونین برآورد
6
یاران به همتی نظری کاین غریق آب
از بحر آب دیده نمد زین برآورد
7
ابن حسام طبع تو از نو بهار شعر
در باغ فکر صد گل رنگین برآورد

نظرات