گنج تاریخ ما

1
عارض تو چون خط سیاه برآرد
دایره ی مشک گرد ماه برآرد
2
یوسف دل شد اسیر چاه زنخدان
هم رسن زلف تو زچاه برآرد
3
از نفس گرم من عذار بپوشان
کاینه زنگ از غبار آه برآرد
4
درخم ابروت جان به سجده فرورفت
سرزقیامت ز سجده گاه برآرد
5
از سر خاکم گیاه مهر تو روید
چون گلم از تربتم گیاه برآرد
6
ابن حسام از تطاول سر زلفت
دست تظلّم به پادشاه برآرد
7
داد دل من ز دست غمزه ی شوخت
گر ندهی دست دادخواه برآرد

نظرات