گنج تاریخ ما

1
خط تو دایره ی مشک گرد ماه کشید
بر آفتاب سواد شب سیاه کشید
2
دلم به دعوی خون بر غزال چشمت را
سرشک سرخ و رخ زرد را گواه کشید
3
مقام شیفته حالان پناه طره ی تست
دل مقام شناسم بدان پناه کشید
4
نوید داد عنایت مرا که لطف عمیم
رقم به عفو تو بر صفحه ی گناه کشید
5
اگرچه می رود آلوده دامن ابن حسام
به ذیل عاطفت سایه ی الاه کشید

نظرات