گنج تاریخ ما

1
گرملک بنگرد آن چشم خوش و لعل لذیذ
دفع نظّاره ی بد را بنویسد تعویذ
2
جام جم دور جهان را فلک از یاد ببرد
بده ای خسرو خوبان به من آن جام نبیذ
3
آیت حسن که در شان رخت نازل شد
بی مثال خط زلف تو نیابد تنفیذ
4
آنکه برداشت ترا کی فکند ابن حسام
نیست برداشتگان را زکریمان تنبیذ

نظرات