گنج تاریخ ما

1
می بیارید که ایام بهار است امروز
نرگس از ساغر زر جرعه گسار است امروز
2
دیدهٔ خوش نظر باغ خمار آلود است
قدح لاله پر از نوش گوار است امروز
3
هم نسیم چمن از باغ بُخور انگیز است
هم شمیم سحری مجمره دار است امروز
4
گل خوشبوی نشان می‌دهد از طلعت دوست
سرو دلجوی تو گویی قد یار است امروز
5
چمن از لاله و از سنبل تر پنداری
راست مانند رخ و زلف نگار است امروز
6
دی گذر کرد ندانیم به فردا که رسد
حیف از این لحظه که در عین گذار است امروز
7
در چنین فصل که گفتم سخن ابن حسام
از لب مطرب خوش لهجه به کار است امروز

نظرات