گنج تاریخ ما

1
شیخ را صومعه در رهن شراب است امروز
بر در میکده در چنگ ورباب است امروز
2
آنکه در میکده دی منکر می نوشان شد
در خرابات مغان مست و خراب است امروز
3
از می ای شیخ مرا توبه چه میفرمایی
توبه موقوف که ایام شباب است امروز
4
نرگس از غایت مستی سر ساغر دارد
قدح لاله پر از باده ی ناب است امروز
5
من چه خون کرده ام ای خون منت در گردن
چشم خون ریز تو در عین عتاب است امروز
6
بنشین تا نفسی با تو بهم بنشینیم
اخ ای عمر چه هنگام شتاب است امروز
7
بس که دوش ابن حسام از غم عشقت بگریست
مردم دیده ی او غرقه ی اب است امروز

نظرات