گنج تاریخ ما

1
بیا به میکده بفروش خرقه ی ناموس
ریا و شمعه رها کن به زاهد سالوس
2
حریف مصطبه و ساغرم به بانگ بلند
به زیر پرده از این پس دگر نگویم کوس
3
فلک به دست ستم بین که زیر پای بکوفت
سر سریر فریدون و افسر کاووس
4
طبیب شهر علاج دام نمی داند
کزین معالجه دورست فهم جالینوس
5
نهال قد تو بر سرو می نماید ناز
گل عذار تو بر لاله می کند افسوس
6
به هر زمین که غباری ز موکبت برسد
دهم به وجه ارادت بر آن زمین صد بوس
7
کمال نظم تو ابن حسام تا چه کند
که پای بند غروری تو نیز چون طاووس

نظرات