گنج تاریخ ما

1
خبری جان دل ز جانان پرس
درد بسیار شد ز درمان پرس
2
ما کجا و وصال یار کجا
هر چه پرسی ز ما ز هجران پرس
3
پیش آدم حدیث رضوان گوی
غم یوسف ز پیر کنعان پرس
4
تو چه دانی که نطق مرغان چیست
قصه ی هدهد از سلیمان پرس
5
عاشقان غیمت بلا دانند
صبر ایوب را ز کرمان پرس
6
حال بر من فلک بگردانید
حالم از چرخ حال گردان پرس
7
حال سرگشتگی ابن حسام
زان خم طره ی پریشان پرس

نظرات