گنج تاریخ ما

1
دلا رعنایی سرو از چمن پرس
نسیم طره ی یار از سمن پرس
2
حدیث آن لب و دندان شیرین
ز مرجان جوی و از درّ عدن پرس
3
پریشان حالی و دلتنگی من
گهش از زلف و گاهی از دهن پرس
4
خلاف وعده و پیمان شکستن
از آن کج وعده ی پیمان شکن پرس
5
درازای شب یلدای هجران
مپرس از من از آن مشکین رسن پرس
6
دل هم درد من حالم بداند
تو هم درد من از همدرد من پرس
7
شکر در منطق ابن حسام است
اگر باور نداری از سخن پرس

نظرات