گنج تاریخ ما

1
ما را ازین چمن صنمی گلعذار بس
زیبا رخی چو لاله ازین نوبهار بس
2
مویی سیاه چون شب و رویی بسان روز
ما را ز دور گردش لبل و نهار بس
3
جام جهان نمای که دوران به جم سپرد
جان را ز جام او قدحی خوشگوار بس
4
یار ار به دست لطف شود دستگیر ما
ما را ز دست یار همین دستیار بس
5
انجا که عاشقان به تمنای خود رسند
ابن حسام را نظر لطف یار بس

نظرات