گنج تاریخ ما

1
سخن آهسته تر گو دلبر این جاست
بت حوراوش مه پیکر این جاست
2
نگر! قد و جمال یار فایز
گل این جا سرو این جا عبهر این جاست

نظرات