گنج تاریخ ما

1
خواجه هر روز اگر به موچینه
از رخ خود نه موی برگیرد
2
چند روزی چو بگذرد بر وی
رویش از موی، حکم سرگیرد

نظرات