گنج تاریخ ما

1
ایدل چو زوصل یار مأیوس شدی
با محنت و درد هجر مأنوس شدی
2
پا تا به سرت گشته نهان در گل داغ
گلشن تن خود به رنگ طاووس شدی

نظرات