گنج تاریخ ما

1
رو ای صبا و ز بهر مسافران فراق
ازان دو لب سخنی چند یادگاری پرس

نظرات