گنج تاریخ ما

1
جهان به طره عنبرفشان بیارایی
به عقد سلسله صد دودمان بیارایی
2
به رخ ولایت خاورستان کنی تسخیر
به خال کشور هندوستان بیارایی
3
همه مسیح دمان گوش بر کلام تواند
که نظم و نثر به حسن بیان بیارایی
4
هزار جان زلیخا دود به استقبال
به حسن یوسفی ار کاروان بیارایی
5
به زیب صدرنشینان خلل نخواهد کرد
به نقش جبهه ام ار آستان بیارایی
6
چو نوگل توام اردیبهشت عمر شکفت
که مهرگان چمنم از خزان بیارایی
7
هوای جان نکند بلبلی که مست شود
اگر به شاخ گلش آشیان بیارایی
8
مرا دلیست سیه پوش در مصیبت عمر
کنون تو ناز و ستم را دکان بیارایی
9
چو ماهی از عطشم کشته ای چه سود دهد؟
به لعل و گوهرم ار استخوان بیارایی
10
به مرگ هم نرود خار خار غم ز دلم
مزارم ار به گل و ارغوان بیارایی
11
سخن رسید «نظیری » به آسمان وقتست
که گوش حلقه کروبیان بیارایی

نظرات