گنج تاریخ ما

1
که هرگه که تیره بگرددجهان
بسوزد چو دوزخ شود با دران

نظرات