گنج تاریخ ما

1
تا کی به هر مشاهده از جا رود کسی؟
غافل شود ز حق به تماشا رود کسی
2
دامان خشک، موج ز دریا نمی برد
پاک از گنه چگونه ز دنیا رود کسی؟
3
دور حباب نیم نفس نیست بیشتر
از حرف پوچ بهر چه از جا رود کسی؟
4
چاکی که دست عشق زند بخیه گیر نیست
تا کی به چشم سوزن عیسی رود کسی؟
5
در پرده دل است تماشای هر دو کون
بیرون ز خود چرا به تماشا رود کسی؟
6
شبنم به آفتاب ز همت رسیده است
بی بال و پر چگونه به بالا رود کسی؟
7
هر جا شدیم مرکز چندین بلا شدیم
در قعر دل مگر چو سویدا رود کسی
8
دست از رکاب جذبه توفیق برمدار
آن راه نیست عشق که تنها رود کسی
9
در چشم این سیاه دلان نور شرم نیست
صائب مگر به دیده عنقا رود کسی

نظرات