تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

معنا پوسیده و فرسوده