خبر بازار

اخبار بیمه و بانکداری در سایت چابک آنلاین

اخبار بیمه و بانکداری در سایت چابک آنلاین

صنعت بیمه وبانکداری را به درستی باید دو رکن مهم و اثرگذار مثلث بازار سرمایه  محسوب کرد، بستری گسترده که پیشینه آنها به بلندای هفتاد سال هم می رسد، اما هرچه که  روند  گذشته این دو حوزه بیشتر به زیر ذره بین  نقد کشیده می شود، نتیجه ای  جز شناختی نه چندان عمیق و یا تک بعدی  به اذهان، متبادر نمی شود. بی شک،سهم نظام بانکی درقیاس با صنعت بیمه در اقتصاد  کشور را می توان به مراتب بیشتر از صنعت بیمه به حساب آورد،  اما هر چه که هست تا اکنون دو...

ادامه مطلب