پاره‌ای از ویژگیهای شعر چینی

نظم آزاد- تصويرسازي در شعر- هر شعري تصوير است و هر تصوير شعر- رقت- كمال صوري شعر چيني را تنها از روي آثار لي‌پو نمي‌توان شناخت. براي شناخت يا، اگر بهتر بگوييم، براي احساس شعر چيني بايد بي‌شتاب به شاعران بسيار رو كنيم و با شيوه‌هاي…

فرشته مطرود چین

قصه‌اي از لي‌پو- جواني و دليري و عشقهاي او- در زورق سلطنتي- بشارت انگور- جنگ- سفرهاي لي‌پو- در زندان شعر بيمرگ به هنگام سلطنت مينگ‌هوانگ، فرستادگاني از سرزمين كره آمدند و پيامي آوردند. اين پيام را به خطي نوشته بودند كه هيچ يك از وزيران…

افتخار سلسله ‌تانگ

دودمان جديد – شيوة تاي تسونگ براي كاهش بزهكاري – عصر آسايش – فغفور مشعشع – سر گذشت يانگ كوي في – طغيان آن لوشان ظهور عصر درخشان تاريخ چين معلول سه علت است: اختلاط نژادي، تحريك معنوي آيين بودا، و نبوغ يكي از بزرگترين فغفورهاي چين به نام…

آزمایشهایی در سوسیالیسم چین

هرج و مرج و فقر – دودمان هان – اصلاحات وو تي – ماليات بر درآمد – اقتصاد منظم وانگ مانگ – انهدام آن – هجوم تاتارها مرگ شي هوانگ تي، مانند مرگ هر سلطان خودكام ديگر، اغتشاشاتي در پي داشت. براستي تنها يك فرد جاويد مي‌تواند واقعاً قدرت را…

بیسمارک چین

دورة امارات جنگاور – خودكشي چوپينگ – شي هوانگ تي چين را وحدت مي‌بخشد – ديوار بزرگ – كتابسوزان – شكست شي هوانگ تي بايد گفت كه كنفوسيوس، ناشاد جان داد، زيرا فيلسوفان دوستدار وحدتند، و ملتي كه، مطابق انتظار كنفوسيوس،‌ مي‌بايست در زير لواي…

چوانگ‌تزه ایدئالیست

بازگشت به طبيعت- جامعة بيحكومت- راه طبيعت- حدود عقل- تكامل انسان- تكمه‌ساز- نفوذ فلسفة چين در اروپا با اينهمه، آيين «بازگشت به طبيعت» بآساني از رواج نيفتاد، و در آن عصر هم، مانند اعصار ديگر، مبلغاني يافت؛ هوادار بزرگ آن تصادفاً…

شون تزه واقع‌گرای در تاریخ چین

طبع شرير انساني- ضرورت قانون در فلسفة منسيوس ضعفهاي بسيار وجود داشت، و معاصرانش آنها را با سرور سبعانه‌اي رجوع شود به بند 3 از قسمت I فصل بيست و پنجم. آشكار ساختند. آيا انسانها طبعاً خوبند و تنها به وسيلة مؤسسات اجتماعي بد دچار…

منسیوس، رایزن امیران

يك مادر نمونه- فيلسوف درميان شاهان- آيا انسانها طبعاً نيكوكارند؟ – يگانه خراج- منسيوس و كمونيستها- سودجويي – حق انقلاب منسيوس كه در سالنامه‌هاي فلسفة چين، از لحاظ شهرت، پس از كنفوسيوس قرار دارد، از خانوادة كهنسال مانگ بود و، به فرمان…

با معبد عظیم آناهیتا چه کرده‌ایم؟

 تاریخ ما، زهرا حمزه: معبد عظیم آناهیتا، دومین بنای بزرگ سنگی ایران است که پتانسیل زیادی برای قرار گرفتن در فهرست جهانی یونسکو دارد. البته حداقل در دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم، فعلا از این عظمت خبری نیست و جز مجموعه‌ای از سنگ‌ها و ستون‌های…

یانگ چوی خودگرای در تاریخ چین

يك جبري لذت‌جو- بحث شر در بحبوحة اين كشاكش، نظرية ديگري در ميان چينيان رواج فراوان يافت. يانگ‌چو، كه دربارة او جز از زبان دشمنانش خبري به ما نرسيده است، با بياني متناقض، اعلام داشت كه حيات پر از رنج است و هدف اصلي آن، لذت. خدا و عقبي…

موتی دیگرگرای در تاریخ چین

منطقي و مسيحي و صلح‌دوست قديم منسيوس، دشمن موتي، مي‌گويد: «موتي همة مردم را دوست مي‌داشت و با شادي همة وجودش را از سر تا پا براي خير انسان به رنج مي‌انداخت.» مانند كنفوسيوس، اهل لو بود و اندكي پس از مرگ آن خردمند شهرت يافت. فلسفة…

سوسیالیستها و آنارشیستها در تاریخ چین

پس از كنفوسيوس، مدت دو قرن جدالهاي پرشور و بدعتهاي كفرآميز درگرفت. مرداني مانند هوي تزه و كونگ سون‌لونگ كه لذات فلسفه را كشف كرده بودند، منطق را به بازي گرفتند و انبوهي پارادوكس (قضية شگرف)، كه در تنوع و دقت به پاي براهين زنون يوناني…

نفوذ کنفوسیوس

دانشمندان كنفوسيوس‌گراي- غلبة آنان  بر قانون‌گرايان- نواقص آيين كنفوسيوس- ارزش آنان در زمان ما موفقيت كنفوسيوس، با آنكه بعد از مرگ او ظاهر شد، كامل بود. فلسفة او صورتي عملي و سياسي داشت، ولي پس از او كسي درصدد تحقق و اعمال آن برنيامد.…

سیاست کنفوسیوس

حق حاكميت مردم- حكومت از روي سرمشق- عدم تمركز ثروت- موسيقي و آداب- سوسياليسم و انقلاب به نظر كنفوسيوس، هيچ كس، جز مرداني اين گونه، نمي‌تواند نظام خانواده را باز گرداند و دولت را به راه صلاح اندازد. جامعه بر فرمان بردن كودكان از پدران و…