تاریخ ما واپسین جستارها

شائوشگا، الهه آناتولیایی

شائوشگا، الهه آناتولیایی

شائوشگا / šaušga/ _ الهۀ آناتولیایی با اصل و منشأ هوریانی در نوشته‌های هیتیایی نام او معمولاً به‌صورت ایشتار لیل Ištar Lil (« ایشتار دشت») نوشته می‌شود. این الهه معادل...

ویدئوی اختراعات و  فناوری پیشرفته سومریان باستان

ویدئوی اختراعات و فناوری پیشرفته سومریان باستان

سومر یا شومر اولین تمدن شهری در جنوب بین النهرین بوده است که پژوهشگران معتقدند که آن از اولین تمدن‌های جهان بوده است. در این مستند تاریخی به اختراعات و...

شاکان ، خدای سومری

شاکان ، خدای سومری

شاکان /شاکان/ šakan/šakkan خدای سومری؛ در متون آکدی امه سال Emesal گونۀ دیگر صورت شوموقان šumuqa به‌کاررفته است. ریشه شناسی آن مشکوک است ولی این نام به نظر می‌رسد که...

ویدئوی مستند محاصره تولون ۱۷۹۳ اولین پیروزی ناپلئون بناپارت

ویدئوی مستند محاصره تولون ۱۷۹۳ اولین پیروزی ناپلئون بناپارت

ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه بوده است که در تاریخ اروپا هم نقش فراوانی داشت. او در جزیره کرس متولد شد و کم کم تحت آموزش های افسری قرار گرفت....

ویدئوی نقش رستم

ویدئوی نقش رستم

مجموعه‌ای باستانی در روستای زنگی آباد استان فارس قرار دارد که نقش رستم نامیده شده است. این مجموعه در ۶ کیلومتری تخت جمشید واقع شده و آثاری از دوران عیلامیان،...

شاروما ، خدای آناتولیایی

شاروما ، خدای آناتولیایی

شاروما / šarruma/ _ خدای آناتولیایی نام او غالباً به‌صورت LUGAL ma نوشته می‌شود. از زمان شوپی لولیوما shuppiluma اول در میان خدایان امپراتوری هیتی ظاهر می‌شود. اما تنها به‌عنوان...

ویدئوی خنجر فرازمینی که با فرعون« توت آنخ آمون »به خاک سپرده شده

ویدئوی خنجر فرازمینی که با فرعون« توت آنخ آمون »به خاک سپرده شده

توت‌عنخ‌آمون یازدهمین فرعون مصر بوده که آرامگاه او در چهارمین روز از نوامبر سل ۱۹۲۲ یافت شده بود که این اتفاق یکی از مهم ترین اکتشافات باستان شناسی قرن بیستم...