مرور برچسب

اساطیر اوگاریت

شاهر و شالیم، خدایان اوگاریتی

شاهر و شالیم/ šahr abd šalim/ خدایان اوگاریتی šhr w slm ، احتمالاً«سپیده دم» و «تاریک_ روشن» با توجه به‌عنوان آن‌ها «ilm n'm wjsm» خدایان بخشنده و مهربان شناخته‌شده‌اند. دربارۀ آن‌ها، اطلاعات زیادی در دست نیست. در بعضی از متون اهدایی و…

اسطوره‌شناسی اوگاریتی/ ugaritic mytology/

دانش کنونی ما دربارۀ اسطوره‌شناسی اوگاریتی متکی بر تعدادی الواح است که در داخل پدر پیرامون معبد بعل در اوگاریت یافت شده است ( رأس شورا Ras šemra). آن‌ها به یک گویش سامی غربی به گونۀ خط میخی« الفبای» کنعانی حدود ۱۴۲۵ و ۱۳۵۰ پیش از…

آقت قهرمان اوگاریت

آقت/Aqhat/ آقت ، قهرمان یک داستان اورگاریتی است که بخشی از آن، بر روی چندین لوحه حفظ و به وسیله الی ملک Elimelek، کاتب نوشته‌شده و از بایگانی رأس شمرا Ras šemra، به‌دست‌آمده است. دانل Danel از پادشاه خود می‌نالد، زیرا پسری ندارد و از…