برچسب: اساطیر اوگاریت

اسطوره‌شناسی اوگاریتی/ ugaritic mytology/

اسطوره‌شناسی اوگاریتی/ ugaritic mytology/

  دانش کنونی ما دربارۀ اسطوره‌شناسی اوگاریتی متکی بر تعدادی الواح است که در داخل پدر پیرامون معبد بعل در اوگاریت یافت شده است ( رأس شورا Ras šemra). آن‌ها...