مرور برچسب

اساطیر بین‌النهرین

خدای سومری، اسر لوهی

اسر لوهی/Asarluhi/_ خدای سومری توجیه معنای نام او دشوار است. وی خدایی باستانی و در متون دورۀ فارا Fara ,از او یادشده است. در دورۀ سومری کهن و همچنین نو - سومری، اسر رو هی در زمرۀ خدایان لاگاش به شمار می‌رفت و پرستشگاهی در کوآرا Kuar(a)…

ارش کی گال، الهه سومریان

ارش کی گال/Ereškigal/_ الهه سومری جهان فرودین نام او به معنای« بانوی جایگاه بزرگ » است ( حسن تعبیری برای قلمرو مردگان) .نام او در فهرست‌های نذری سومری کهن ذکرشده و پرستشگاه‌هایی که وقف او کرده‌اند از دورۀ اورسوم است مانند کی باباره ki…

اَداد، خدای سامی

آداد/adad/و همچنین آدا adda، آنداanda، هدادhadad، آدوaddu_ هوا_ خدای_ سامی احتمالاً نام او، ازلحاظ ریشه شناسی وابسته به کلمه عربی هدا hadda به معنای«شکستن» هداد haddat به معنای «تندر» است. در بین‌النهرین، جایی که نام او غالباً به‌صورت…

آساگ ، دیو بین‌النهرینی

آساگ  /Asag/ دیو بین‌النهرینی؛ به اکدی اس / شاکو As/šakku  یعنی «کسی که به بازو  می‌زند». دیوی که باعث بیماری می‌شود. در اسطوره‌شناسی، او دشمن نی نورتا ninurtu در متن لوگال وملامبی نرگال Iugal  and melambi nergal   ، جاییکه، آساگ به‌عنوان…

آرالی چیست؟

آرالی /Arali/ کلمه‌ای سومری برای دشت و نیز گستره بیابان میان باب تی بیرا Babtibira اوروک Uruk ، بنا بر مطالب اساطیری است. این محل جایی بود که دوموزی Dumuzi، شبان- خدا، گوسفندان خود را می‌چرانید و در آنجا، به قتل رسید به علت همین واقعه،…

آدمو، خدای ناشناخته خدایان سلسله‌ی اور

آدمو/Admu/ الف) در هزاره سوم پیش از میلاد، آدمو عمدتا در نام‌های شخصی اکدی  Akkadi از دوره سارگون sargon به بعد ظاهر می‌شود. ماهیت او ناشناخته باقی مانده و نام او را می‌توان در نام‌هایی مانند نین_ آدمو Nin_ Admu دریک فهرست خدایان ازسلسه…

آداما (Adamma) خدای ابلا

آداما/Adamma/ برای نخستین بار به‌عنوان یک خدای نرینه در ابلا Ebla در کنار همسری به نام آدامتوم Adamtum ظاهر می‌شود. اما تاکنون اشاراتی مربوط به وظیفه و شخصیت این خدا به دست نیامده است. هنگامی‌که هوریانی ها Huriyanis آداما را وارد خدایان…

آتارت شم بعل الهه‌ ی کنعانی در دوران باستان

آتارت_ شم_ بعل/ Attart_šem_ Baal/ _ الهۀ کنعانی نام او به معنای«آستارت از بعل» است. در اسطورۀ سیل این الهۀ به‌عنوان تجلی  و همسر بعل ظاهر می‌شود. اخلاق او شبیه آنات الهۀ جنگ و شکار است. جنبۀ باروری او در کتاب تورات بیشتر ذکرشده است و در…

آپّو (Appu) قهرمان قصه‌ی هوربانی

آپّوAppu قهرمان یک قصۀ هوربانی که در یک متن پراکندۀ هیتیایی به ثبت رسیده است.آپو مردی توانگر ولی ناشاد است زیرا، فرزندی ندارد. شاید این امر مربوط به ناآگاهی او از امور جنسی باشد، زیرا می‌گویند او همسرش درحالی‌که ملبس بودند و او«چکمه بر پا…