مرور برچسب

تابش امواج

دفترچه یادداشت ماری کوری

بعد از گذشت سال های متمادی از مرگ مادام کوری هنوز هم نمی شود وسایل این دانشمند را لمس نمود.خطری که هنوز هم تهدید کننده است.ماری کوری یکی از مهم ترین مشارکت های علمی را در قرن بیستم باعث شد. او با کشف امواج رادیو اکتیو آسیبی جدی…