مرور برچسب

خدایان باستانی

الهه‌های گریان /Weeping Giddesses /

اینان گونه‌ای ویژه در سوگواری های سومری و در تصنیفات ارشه ما Eršemma  هستند. ظاهراً هیچ خدای گریان مذکری وجود نداشت. الهه ها مصائب و اندوه خود را سر می‌دهند بر سرنوشت خود زاری می‌کنند و غالباً از انلیل به‌عنوان خدایی که مسؤل مصیبت…

کلنگ دو سر یا کج بیل

اسطورۀ کلنگ دو سر/Pic-axe myth/ اختراع کلنگ دو سر یا کج بیل، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در کشاورزی وابسته به باغبانی موضوع یک تصنیف سومری است. در آغاز انلیل، آسمان و زمین را از هم جدا ساخت. سپس، کلنگ دو سر را ساخت و آن را آزمود.…

ستاره صبح ، آشتارا

آشتارا / آتار/ Aštar/ Attar در اوگاریتی ttr ,خدای سامی غربی. او جنبه مذکر ناهید به‌عنوان ستارۀ صبح بود در جنوب عربستان او را می‌پرستیدند که در آنجا، دو جنبۀ ستارۀ صبح و غروب یکی شده بود. در سوریه، او را پسر اشتارت Aštart می‌نامیدند. این…

آدمو، خدای ناشناخته خدایان سلسله‌ی اور

آدمو/Admu/ الف) در هزاره سوم پیش از میلاد، آدمو عمدتا در نام‌های شخصی اکدی  Akkadi از دوره سارگون sargon به بعد ظاهر می‌شود. ماهیت او ناشناخته باقی مانده و نام او را می‌توان در نام‌هایی مانند نین_ آدمو Nin_ Admu دریک فهرست خدایان ازسلسه…

نگاهی بر وضعیت خدایان خاورمیانه

مولوش (Moloch)، توسط برخی از ملت‌های خاورمیانه باستان پرستش می‌شد. طی تقریباً دو هزار سال، تنها توانسته‌ایم که دین خاور باستان را به‌عنوان سایۀ تاریک خدای درخشان عبرانی بدانیم. ضمن آن‌که خدایان اولیمپوس و قهرمانان یونان فرهنگ…