مرور برچسب

خدایان سامی

بعل ، لقب چندین خدای سامی غربی

بعل / Baal/(_ تصویر ۵) بعل لقب چندین خدای سامی غربی و به معنای فرمانروا است، بیشتر خدایانی که نام او را داشته‌اند مربوط به آب و هوا و دارای ویژگی‌های مشابه بودند. آن‌ها را می‌توان به‌وسیلۀ صفاتشان شناخت که به شهرها یا کوه‌ها به‌طور جدا جدا…

اشتار، الهه سامی غربی

ایشتار/ اشتار/ Ištar/Ištar/ نام این الهه احتمالاً، در رابطه با آتار/ آتار Attar/ Attart سامی غربی است که در متنی از اوگاریت، کتاب عهد عتیق و در عربستان جنوبی و ماری در دورۀ پیش _ سارگونی یافت شده است. این اصطلاح ظاهراً در آغاز، برای…

قونیر شا، خدای سامی غربی

( ال) قونیر شا /(EL)qunirša)/_خدای سامی غربی این نام از قن راس «qnrs» یعنی« آفرینندۀ زمین» مشتق شده است. در یک اسطورۀ کنعانی که بخشی از آن در یک متن هیتیایی حفظ‌شده، سخن از روابط بد خانوادگی با آشرتو Ašertu(= اشتارت ) به میان می‌آید. این…

ال ، وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی

ال/ ایلو/EL/ Illu/ ال el یا ایل ( لو) Ill(u) وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی است ( مقایسه شود با الله). ریشۀ این اصطلاح موردبحث است آلبرایت Albright معنای « رهبر »را برای آن پیشنهاد می‌کند. برای نخستین بار در میان نام‌های…

آیّا، الهه سامی

آیّا/ Ayya/ نام او به‌صورت« آ_آ A_A» نوشته می‌شود وآیا، یک الهۀ سامی باستانی است که نامش در اسامی شخصی سیپار در سومری کهن یافت می‌شود. این الهه نظر می‌رسد که اصلاً یک خدای ستاره‌ای بوده است و این مطلب از صفات سومری از برمی‌آید:«سود_ آگاهی=…

آنات، الهه سامی غربی

آنات/ Anat/ الهۀ سامی غربی که نام او در متون او کاربرد Ugarit به‌صورت انت nt' آمده است.ازلحاظ ریشه شناسی شاید در ارتباط با اتوettu آکدی یعنی «ارادۀ فعال» باشد. آنات، در سراسر نواحی غربی خاورمیانه همچون در مصر ، از اواسط هزارۀ دوم  پیش از…