برج گنبد قابوس میراث جهانی یونسکو

استان گلستان تاریخ ثبت: ۲۰۱۲ شماره ثبت: ۱۳۹۸ گنبد قابوس بنایی تاریخی از سده چهارم هجری است که در شهر گنبد کاووس، شمال ایران در استان گلستان قرار دارد. سبک...