مرور برچسب

دشت بئوسي

فردگرایی و دولت در یونان باستان

اوج فرهنگ اروپايي در دو دوره همتا، يعني يونان باستان و رنسانس ايتاليا، بر سازمان سياسيي استوار بود كه از محدوده كشور شهرها فراتر نميرفت. در يونان، وضع جغرافيايي به اين امر كمك ميكرد. زيرا كوه‌ها و رودهاي فراوان بين شهرها جدايي انداخته بود،…