تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زابابا

وورونکاتّه

وورونکاتّه/Wurunkatte/خدای آناتولیایی که نامش را به‌صورت زابابا ZABABA می نویسند و خدایی جنگجو در میان خدایان امپراتوری هیتی بود.زابابا منبع:کتاب تاریخ اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار، انتشارات سمت، چاپ…

زابابا، خدای سومریان و اکدیان

زابابا / Zababa/_خدای سومری و اکدی (_ تصویر ۱۰)ریشۀ نام او معلوم نیست و در دورۀ سومری کهن، مورد پذیرش است و در نام‌های شخصی پیش _ سارگونی به چشم می‌خورد ‌ او شهر _ خدای کیش بود و یک خدای جنگجو به شمار می‌رفت که بعدها، با نین گیر سو نی…