مرور برچسب

زبان ترکی

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات:شماره۲۷:سه شنبه۱۸دی۱۳۲۴، این‌طور که پیش…

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات: این‌طور که کارها پیش می‌رود، برای ماها لازم است که برای تطبیق نمودن خودمان بر اوضاع در ترکی هم قدری کار بکنیم و اگر حقیقتا ترکی آذربایجانی خود را معمول بکنند نه ترکی قفقازی، تهیه نمودن

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات،شماره۲۲:پنج شنبه۱۳۲۴:اول مردم زیر بار اعلان ترکی…

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات: اعلانی که برای مجلس ترحیم... به دیوارها چسبانده بودند... به ترکی بود... اول مردم زیر بار اعلان ترکی نمی‌رفتند. تابلوهای مغازه‌ها را هم که به فارسی بود برداشته‌اند. جای بعضی‌ها تابلوی ترکی